Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäistä talousarviota valmistellaan monella tavoin vaikeassa tilanteessa. Globaali turvallisuustilanne, pandemian jälkien korjaaminen, hoitovelka ja erityisesti lisääntyneet mielenterveyden ongelmat yhdistettynä väestön ikärakenteen vääjäämättömään muutokseen ja talouden tiukkoihin reunaehtoihin edellyttävät meiltä viisasta, määrätietoista ja ennakoivaa ja muutosjoustavaa päätöksentekoa sekä kykyä ja asennetta tehdä asiat uudella tavalla.

Turvallinen siirtymä on tässä tilanteessa hyvä tavoite, mutta samalla on todettava, että uudistuminen ja toimenpiteet tuottavuuden lisäämiseksi on aloitettava välittömästi. Muutostarpeisiin on vastattava nopeasti ja siksi rakenteita ja etenkään toimintatapoja ei tule betonoida, ei myöskään luottamushenkilöorganisaatiossa.

Vuoden 2023 talousarvio on 44 me alijäämäinen ja tavoitteena on tasapainottaa talous tulevina vuosina. Vihreä ryhmä kysyy miten ja millä keinoin varmistetaan talousarviossa pysyminen, millaiset ovat palkkaharmonisoinnin vaikutukset, mikä on lakisääteisten ja ei-lakisääteisten palveluiden suhde, millaisia vaikutuksia asiakkaan valinnanvapaudella voi olla hyvinvointialueen talouteen.

Taloutta tulee johtaa erinomaisesti. Riskien tunnistaminen, niiden ennakointi ja hallinta korostuvat. Realistisen ja samalla tavoitteellisen tuottavuusohjelman laatiminen on aloitettava pikimmiten.

Riskien tiedostamisen ohella on hyvä toki todeta, että uusi alku on aina myös uusi mahdollisuus. On osattava hyödyntää 26 organisaation yhdistymisestä syntyvä synergia ja olemassa olevat hyvät käytänteet ja edellytettävä asiakaslähtöistä toimintatapaa yli sektorirajojen.

Päätösten tulee pohjautua tietoon ja digitalisaation mahdollisuudet on otettava käyttöön täysimääräisesti.

Isossa organisaatiossa tarvitaan erinomaista osaamista hankittaessa aineita, tavaroita, tarvikkeita tai palveluita. Palveluiden tuottamisen omana toimintana, ostopalveluna tai yhteistyössä esimerkiksi muiden hyvinvointialueiden kanssa, tulee perustua tietoon palveluiden laadusta ja kokonaistaloudellisesta vaikutuksesta. Hankintoja pilkkomalla voidaan vahvistaa elinvoimaa niin alueellisesti kuin maakunnassakin.

Toimivat tietojärjestelmät kaiken A ja O. Epäonnistuneista hankkeista tulee ottaa oppia ja tulevissa hankinnoissa tulee olla erityisen tarkkana.

Lainanottovaltuudet 0 € tarkoittaa, että tulevat investoinnit tulee kyetä rahoittamaan käyttötalouden puolelta tiedossa olevalla tulorahoituksella.

Investointiohjelmassa olevat Perhetukikeskus ja akuutit muutostyöt nuorisopsykiatrian toimitiloissa ovat perusteluja kohdennuksia.

Kokonaisuudesta voi todeta, että on ymmärrettävää, että osasta talousarviotavoitteita puuttuvat tunnusluvut ja mittarit eikä vertailutietoa ole saatavissa. Talousarvioita tulee täydentää tältä osin mahdollisimman pian.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että pidämme hyvää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaavan henkilöstön veto- ja pitovoimasta Keski-Suomessa. Henkilöstön osallisuus ja osaamisen hyödyntäminen ovat hyvä alku tässä tehtävässä onnistumiselle.

TKKIO- toiminta, erityisesti osaamisen kehittäminen ja vahva yhdessä tekeminen oppilaitosten kanssa. Erilaisia hankkeita toivomme käynnistettävän tarkkaan harkiten ja siten, että niiden vaikuttavuutta voidaan aidosti ja validisti arvioida.

Keväällä laadittava palvelustrategia merkittävässä roolissa.

Resurssien siirtäminen korjaavista palveluista ongelmia ehkäisevään toimintaan ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Palveluiden viidakosta selkeisiin palvelupolkuihin ja vaikuttaviin palveluihin. On uskallettava karsia ja kohdentaa. Keskeisessä roolissa hyvinvoinnin rakentajina ovat neuvolat, varhaiskasvatus ja perusopetus. Yhdyspintojen sijaan toivoisin, että puhumme yhdessä tekemisestä.

Summa summarum; edetään yhdyspinnoista yhteiseen työhön, osaoptimoinnista win-win-ratkaisuihin, ehkäistään sairastumista ja syrjäytymistä, vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia kestävästi.