Tasa-arvolain 4§ mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää eri sukupuolien välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä ja päätösten vaikutukset tulee arvioida kaikkien sukupuolien ja väestöryhmien näkökulmista.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa sitä, että tasa-arvon edistäminen ulottuu kaikille suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan tasoille. Näin toimimalla erilaiset sukupuolittuneet rakenteet tulevat näkyviksi ja niitä voidaan muuttaa.  Resurssien jakautumisen arvioinnilla ja seurannalla voidaan myös lisätä julkisen sektorin resurssien oikeudenmukaista jakoa.

Sukupuolivaikutusten arvioinnin, eli suvauksen tulee olla luonteva osa päätettäväksi tulevien asioiden valmistelua. Asian valmistelun osana tehty arviointi antaa päätöksentekoon luotettavan ja tietoon perustuvan pohjan. Suvauksen avulla voidaan estää tiedostamaton epätasa-arvon jatkuminen ja nostaa esiin muutosta kaipaavat toimintatavat.

Suvauksen tarkastelunäkökulmaa voi myös laajentaa koskemaan tasa-arvoa muullakin tavalla jaoteltujen ryhmien osalta. Tällöin toteutetaan yhdenvertaisuuslain velvoitteita, jotka velvoittavat viranomaisia samalla tavoin kuin tasa-arvolaki. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Suvausprosessin yhteydessä voidaan arvioida myös alueellisen tasa-arvon toteutumista.

Sukupuolivaikutusten systemaattisesta arvioinnista ja vaikutuksista on jo kokemusta eri kaupungeista. Parhaimmillaan sukupuolivaikutusten arviointi antaa arvokasta tietoa kaupungin toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi ja siten kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylän kaupungissa käynnistetään sukupuolivaikutusten arviointi osana asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Jyväskylässä luonteva kohde arviointityön aloittamiselle sekä arvioinnin ja arviointityökalun kehittämiselle olisi Hippos 2020 -hanke, jonka vaikutukset kohdistuvat laajasti useisiin erilaisiin väestöryhmiin.

Valtuustoaloite 27.3.2017, Nytkis- naisjärjestöt yhteistyössä

Aloitteen allekirjoittivat kaikki Jyväskylän valtuustoryhmät