Keski-Suomen NYTKIS – Naisjärjestöt yhteistyössä

Kannanotto Naistenpäivänä 6.3.2017

 

Miten sukupuolien tasa-arvo näkyy vuoden 2017 kuntavaaleissa? Vaalien alla moni puolue on kertonut vaikeuksista saada kuntavaaliehdokkaiksi nuoria perheellisiä naisia, jotka eivät usko aikansa riittävän luottamustehtävien hoitamiseen. Perheellisiä miehiä on ollut helpompi saada ehdolle. Kuitenkin tasa-arvolain yhtenä perustavoitteena on, että naiset ja miehet voivat tasaveroisesti osallistua yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kunnissa päätetään monista ihmisten arjen kannalta tärkeistä asioista. Tasa-arvotyön toteutuminen on juuri nyt ajankohtaista kun palvelurakenteet ovat muuttumassa sote -uudistuksen myötä. Usein kunnan tai tulevaisuudessa maakunnan järjestämän palvelun oletetaan olevan sukupuolineutraali vaikka niin ei aina ole. Ympärillämme on sekä pieniä arkisia, että suurempia rakenteellisia asioita, jotka vaikuttavat jokaisen elämään sukupuolen takia. Tasa-­arvon toteutuminen ei edelleenkään ole itsestään selvää.

Suomi voidaan luokitella maailmanlaajuisesti katsoen suhteellisen tasa-­arvoiseksi maaksi. Silti tilastot osoittavat Suomen olevan niiden EU­-maiden kärkijoukossa, joissa ammattialat jakautuvat miesten ja naisten kesken. Julkisessa keskustelussa miesvaltaiset alojen työpaikat ovat ”investointeja”, kun taas matalapalkkaiset naisvaltaiset alat nähdään kuluerinä. Naisen euro on alle 80 senttiä ja ns. lasikattoilmiö estää naisten etenemisen työurallaan.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli tasa-arvolaki tuli voimaan vuonna 1987 ja sen jälkeen siihen on useita muutoksia. Viimeksi lakia uudistettiin vuoden 2015 alussa uuden yhdenvertaisuuslain säätämisen yhteydessä. Tällöin tasa-arvolakiin sisällytettiin sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltäminen sekä velvoite syrjinnän ennaltaehkäisyyn. Tasa-arvosuunnitelman tekemisen velvoite ulotettiin peruskouluihin sekä täsmennettiin työnantajan tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevia säännöksiä.

Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää eri sukupuolien välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Sote -uudistuksen ja muiden merkittävien päätösten vaikutukset tulee arvioida kaikkien sukupuolien ja väestöryhmien näkökulmista. Palveluissa tulee ottaa huomioon myös monimuotoiset perheet sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten oikeudet ja tarpeet.

 

Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus tarkoittaa sitä, että sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite läpäisee kunnissa kaiken valmistelutyön, päätöksenteon ja toiminnan. Suvauksen avulla voimme muuttaa sukupuolisokeita toimintatapoja ja –kulttuureja.

 

Keski-Suomen Vihreät Naiset

Keski-Suomen KD-naiset

Keski-Suomen Demarinaiset

Keski-Suomen PerusNaiset

Keski-Suomen Vasemmistonaiset

Keski-Suomen Keskustanaiset

Keski-Suomen SKP-naiset