Aamu- ja iltapäivätoiminta on 1.- 5. luokkalaisille lapsille ennen tai jälkeen koulupäivän järjestettävää ohjattua toimintaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan on todettu olevan lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta hyödyllistä. Kuitenkin vain noin puolet lapsista osallistuu siihen.

Jyväskylän kaupungissa iltapäivätoiminnan, eli Jälkkärin, asiakasmaksu on 90 – 130 euroa/kk lasta kohden. Maksun suuruus voi estää pienituloisen perheen lapsen osallistumisen toimintaan eikä lasten yhdenvertaisuus toteudu.

Jyväskylässä lukuvuonna 2016 – 2017 käytössä olevat toimintamaksun alennukset/maksuvapautukset

  • Sisaralennus -25 €
  • Harkinnanvarainen alennus/maksuvapautus, mikäli perhe on sosiaalitoimen asiakas
  • Alennukset/maksuvapautus kotouttamispalveluiden tukitoimena
  • Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta (Vertti)
  • Erityisen tuen päätöksen saaneiden 1.- 5. luokan oppilaiden kohdalla maksu voidaan puolittaa, jos perheen tulot alittavat maksuttoman varhaiskasvatuksen tulorajan. Kaupunki kompensoi palveluntuottajille alennuksesta aiheutuneet maksusaatavat.
  • Kesken toimintakauden irtisanomisajan (1 kk) maksu voidaan jättää perimättä, jos sen taustalla ennakoimaton muutos huoltajan elatusvelvollisuudessa, toimeentulossa tai huollollisissa näkökohdissa.

Kaikki pienituloiset perheet eivät ole oikeutettuja em. maksualennuksiin tai maksuvapautukseen. Tästä syntyy tilanteita, joissa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuun ei ole saatavissa mitään kautta huojennusta ja perhe joutuu siirtämään lapsensa alempaan maksuluokan osaviikkoiseen toimintaan tai luopumaan kokonaan toimintaan osallistumisesta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylä selvittää mahdollisuudet myöntää tulosidonnainen palveluseteli lapsen osallistumiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan tai muulla tavoin asiakasmaksun alentamiseen tai maksusta vapauttamiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen maksuvapautuksen periaatteita mukaillen.

Meri Lumela

Tuija Mäkinen

Touko Aalto

Maia Fandi

Jukka Ammondt

Timo Taskinen

Kaisa Peltonen