Vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen Jyväskylässä lähdettiin pohjustamaan uutta valtuustokautta Vihreiden johdolla. Ryhmien välisissä luottamuspaikkaneuvotteluissa sovittiin yhteisistä periaatteista ja päätettiin noudattaa vaalitulosta kunnioittavaa paikkajakoa. Koko valtuustokauden ajan on kehitetty ryhmien välisiä yhteistyötapoja ja pyritty lisäämään keskinäistä luottamusta. Ryhmäpuheenjohtajat ja lautakuntien puheenjohtajat ovat aina tarvittaessa kokoontuneet keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja ratkomaan yhdessä merkittäviä poliittisia kysymyksiä.

Kaupungin epävarmasta ja tiukasta taloustilanteesta huolimatta olemme yhteisin päätöksin onnistuneet osoittamaan vuosittain lisää määrärahoja eri toimialoille palveluiden turvaamiseksi, eikä kuntaveroja ole nostettu. Valtaosassa asioita olemme valtuustoryhmien kesken löytäneet hyvän yhteisen ymmärryksen siitä, miten ja millä keinoin pidämme huolta sekä asukkaiden palveluista että Jyväskylän kaupungin elinvoimasta.

Heti valtuustokauden alussa päätimme kirkastaa ja tehostaa seudullista edunvalvontaa. Hienona tuloksena eri verkostoissa tehdystä tavoitteellisesta yhteistyöstä on valtio nostanut Jyväskylän, Lahden ja Kuopion MAL-sopimuksen myötä suurten kaupunkiseutujen joukkoon. Vahvaa vaikuttamistyötä on tehty myös Jyväskylän saavutettavuuden parantamiseksi eri liikennemuodoilla. Nyt Jyväskylä-Tampere välisen ratayhteyden nopeuttamisen suunnittelutyö on parhaillaan menossa. Keskisuomalaiselle elinkeinoelämälle tärkeä nelostie eli VT 4 on päässyt osaksi koko Euroopan laajuista TEN-T liikennejärjestelmän ydinverkkoa, jolla turvataan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus.

Jyväskylän kaupunkistrategian kehittämisen kärkiä ovat hyvinvointi, lasten- ja nuorten palvelut sekä resurssiviisaus, joita kaikkia olemme vahvistaneet aloittamalla poliittisesti johdetun ohjelmatyön. Hyvin alkanutta ohjelmatyötä on tarpeen jatkaa myös tulevalla valtuustokaudella. Tutkitulla tiedolla johtamista ja vaikutusten ennakkoarviointia on edelleen lisättävä, jotta yhteiset eurot ja voimavarat tulevat käytetyiksi mahdollisimman vaikuttavasti.

Kaupunkilaisten osallisuuden vahvistaminen on ollut keskeinen tavoite koko tämän valtuustokauden. Lapsivaikutusten ennakkoarviointi on tullut osaksi valmistelua ja päätöksentekoa. Tällä valtuustokaudella kaupunginvaltuutetut ja virkahenkilöt ovat yhdessä tavanneet kuntalaisia kaikille avoimien iltakahvien merkeissä 30 kertaa eri kaupunginosissa. Jyväskylän yrittäjäyhdistysten edustajien kanssa olemme käyneet arvokasta vuoropuhelua yrittäjien, yritysten ja kaupungin yhteistyön vahvistamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

Kuntapolitiikassa avoin ja erilaisia näkemyksiä kunnioittava keskusteluilmapiiri on vahvuus, josta hyötyvät kaikki. Tarvitsemme mukaan erilaisia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä sekä aikaa keskustelulle. Vaikuttava kuntapolitiikka on yhteistyötä, jonka tuloksena syntyy parhaita mahdollisia päätöksiä niin asukkaille kuin yrityksillekin.

Meri Lumela, kaupunginhallituksen pj, (vihr)

Leena Lyytinen, pj Jyväskylän Vihreät