Meillä on ratkaistavana kaksi toisiinsa liittyvää suurta ongelmaa, ilmastonmuutos ja maapallon historian kuudes sukupuuttoaalto.Samalla kun hiilineutraalisuustavoite tulee saavuttaa pian, on luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäytettävä. Tuulivoima on keskeinen energiantuotannon muoto ilmastonmuutoksen torjunnassa. Keski-Suomen liitossa on aloitettu maakuntakaavan päivittäminen. Maankäytön suunnittelutyön tärkeä tavoite on selvittää juuri ne alueet, joille seudullisesti merkittävä tuulivoimatuotanto hyvin sopii.

Keski-Suomen maakuntakaavan strategisena tavoitteena on turvata myös matkailun, virkistyksen, arvokkaiden maisemien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden säilyminen.
Keski-Suomen Vihreät on antanut palautteensa maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Tuulivoimatuotantoa sijoitettaessa on tärkeää säilyttää yhtenäiset, luonnon ja maiseman kannalta merkittävät alueet.

Jyväskylään suunnitteilla oleva Salolan tuulivoimahanke sijoittuu ympäristö- ja maisema-arvojen kannalta ongelmalliseen paikkaan Päijänteen maisemaan yhtenäiselle metsäalueelle, joka on maakuntakaavan taustaselvityksessä määritelty hiljaiseksi alueeksi. Vieressä ovat myös Vaarunvuoren luonnonsuojelualue ja Leivonmäen kansallispuisto. Salolan hankkeen osalta ympäristövaikutusten arvio (YVA), selostus ja kaavaluonnos tulevat kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn keväällä ja mahdollisesti valtuustoon syksyllä.
Hankkeen vaikutuksia arvioidaan selvitysten ja ely-keskuksen laatiman yhteenvedon perusteella.

Tuulivoimaa koskevien päätösten on tukeuduttava tutkittuun tietoon ja hankkeita on tarkasteltava kriittisesti. Tuulivoimatuotannon ympäristö- ja elinkaarivaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset, päästöt, riskit ja hyödyt.Tuulivoimatuotannon sijoittumisen, luonnon monimuotoisuuden suojelun sekä maisema-arvojen säilymisen ei tule olla ristiriidassa keskenään. Onnistunutta suunnittelu ja toteuttaminen on silloin, kun hankkeesta hyötyvät ilmaston ja luonnon lisäksi myös kunta, paikallinen yritystoiminta, maanomistajat ja asukkaat.

Meri Lumela, Keski-Suomen Vihreät ry, puheenjohtaja
Leena Lyytinen, Jyväskylän Vihreät ry:n puheenjohtaja
Ilona Helle, Jyväskylän Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.