Arvoisat juhlavieraat

Vanhusten päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1954 ja vanhusten viikkoa alkaen vuodesta 1972. Alun perin vanhusten päivän tarkoituksena oli muistaa vanhenevia läheisiä ja kiittää heitä työstä, jolla yhteiskuntamme rakennet-tiin yhdeksi maailman parhaista maista syntyä, kasvaa ja elää. Nykyisin vanhusten viikolle valitaan erityisteema, joka kiinnittää eri näkökulmista huomiota vanhenemiseen, vanhuksia koskeviin asioihin sekä vanhusten asemaan yhteiskunnassa.

Tämän vuoden vanhusten viikon teema on ”Varaudu vanhuuteen”. Vanhuuteen varautuminen pitää sisällään niin terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisen, sosiaalisten suhteiden säilymisen, asumisratkaisut kuin myös toimeentuloon liittyvät asiat.

Tilastollisesti ikääntyneiksi katsotaan yleisen eläkeiän, eli 65 vuoden iän saavuttaneet. Toinen rajapyykki asetetaan 75 vuoden kohdalle ja perusteena pidetään usein toimintakyvyn heikkenemistä. Kuitenkin vain joka kolmas 70-74 -vuotias pitää itseään vanhana. Geneettinen perimämme, elämäntapamme, ihmissuhteet ja koetut elämänvaiheet muokkaavat meitä jokaista eri tavoin. Numeroiden sijaan ihmisen kannalta merkityksellistä on se minkä ikäiseksi hän itsensä tuntee ja kokee.

Hyvät kuulijat,
Muutos vielä 1990-luvulla vallinneesta vanhusten hoitoketjuajattelusta omasta asunnosta palvelutaloon, vanhainkotiin ja viimein pitkäaikaissairaalaan, on vallankumouksellinen. Tutkimukset osoittavat iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn kohentuneen parissa vuosikymmenessä huimasti. Vain neljännes kaikista yli 75-vuotiaista tarvitsee erityisiä vanhusten palveluja, kuten kotihoitoa, palveluasumista tai pitkäaikaishoitoa.

Ennusteen mukaan ensi vuoden lopussa Jyväskylässä on noin 11 600 yli 75-vuotiasta ja viisi vuotta myöhemmin 4000 ikääntynyttä asukasta enem-män. Kaupunkisuunnittelun kannalta ikäryhmän kasvu on merkittävä. Tarvitsemme entistä enemmän yksilöllisiä ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia palveluratkaisuja. Asumisen vaihtoehtoja, kuten seniori- ja yhteisöllistä asumista, tulee edelleen kehittää. Samalla on vahvistettava ikääntyvän väestön terveyttä, toimintakykyä ja vireyttä ylläpitäviä toimia, joilla voimme tukea kotona asumista ja ennen kaikkea hyvää elämänlaatua.

Oma koti on meille tärkeä ja sen merkitys elämänhalun ja virkeyden säilymi-sessä suuri. Kotihoidolle onkin Jyväskylässä asetettu kunnianhimoiset tavoitteet: Ensi 75-vuotiaista asuu kotona 92 % ja viisi vuotta myöhemmin 93 %. Jotta kotona asumisen tavoitteet voidaan saavuttaa, on kokeiltava rohkeasti uusia toimintamalleja ja vahvistettava kumppanuutta omaisten, yhdistysten, palveluyritysten ja kaupungin kesken. Mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kannustaminen omien voimavarojen käyttöön parantaa elämänlaatua ja vähentää yksinäisyyttä sekä turvattomuutta.

Hyvinvoivien ja toimintakykyisten ikääntyneiden ohella kotona asuu kuitenkin myös ihmisiä, joiden avuntarve on lähes samaa luokkaa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Palveluasumiseen siirtymisen tuleekin olla mahdollista silloin, kun se on vanhuksen itsensä ja tilanteen kokonaisarvioinnin perusteella paras ratkaisu.

Hyvät kuulijat,
Useimmissa maamme tulevaisuutta käsittelevissä puhevuoroissa nousee esille huoli nopeasti ikääntyvästä väestöstä ja sen myötä kasvavasta palvelutarpeesta. Uhkakuvien sijaan ikääntyvät tulisi aidosti nähdä yhteiskunnan tärkeänä voimavarana. Ikääntyvien ihmisten elämänkokemus, viisaus ja ymmärrys ovat arvokasta sosiaalista pääomaa, joka siirtyy sukupolvien välisessä ketjussa eteenpäin ja on perusta yhteiskuntamme menestykselle. Tutkimuksista voimme lukea, miten suuri merkitys, myös taloudellinen, on isovanhempien tekemällä hoivatyöllä, tai miten vapaaehtoiset eläkeläiset kantavat suurta vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista mm. yhdistys- ja järjestötyön kautta. Osallisuuden, tahdon vaikuttaa ja yhteiskunnassa mukana olemisen ei siis suinkaan tarvitse, eikä sen pidä vähentyä karttuvien ikävuosien myötä.

Arvoisat juhlavieraat,
Me kaikki vanhenemme. Vanhusten viikko muistuttaa meitä siitä, että oikeus hyvään ja turvalliseen vanhenemiseen kuuluu jokaiselle ihmiselle ja, että tämän tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia. Ei ainoastaan tänään tai tulevalla viikolla, vaan vuoden jokaisena päivänä.

Toivotan teille kaikille erinomaista vanhusten viikon juhlaa, iloa syksyyn ja hyviä tulevia vuosia.