Keväällä 2016 Jyväskylässä tehtiin päätös ottaa käyttöön systemaattinen ja aiempaa laaja-alaisempi vaikutusten ennakkoarviointi valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Ennakkoarvioinnilla voidaan hahmottaa päätöksistä aiheutuvia mahdollisia seurauksia ja siten ehkäistä ei-toivottuja vaikutuksia etukäteen. Parhaimmillaan vaikutusten ennakkoarviointi tuottaa erilaisia etenemisvaihtoehtoja, joista voidaan valita kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Esimerkiksi lasten iltapäivätoimintamaksujen lapsivaikutuksista tehty selvitys tuotti useita eri vaihtoehtoja pohdittavaksi. Tuore Evaus on varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden palauttamiseen liittyvä lapsivaikutusten arviointi, jota sivistyslautakunta käsitteli viime viikolla.Laki velvoittaa kuntia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus on oleellinen osa vaikutusten ennakkoarviointia. Suvauksessa etsitään sukupuolten välisiä palvelutarpeiden eroja ja huomioidaan ne asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Suvaus on ennakoivaa päätöksentekoa samalla tavoin kuin lapsi-, yritys- tai ympäristövaikutusten arvioinnit.

Hippos-hankkeesta teetetty vaikutusten ennakkoarviointi, ”Liikuntapalvelujen kehittäminen osana Hippos2020-hanketta” sisältää mm. kuvauksen liikuntapalveluiden nykytilasta ja tutkimustietoa kehittämismahdollisuuksista. Suvauksen osuus arvioinnista jää kuitenkin valitettavan vähäiseksi. Osasyynä tähän lienee riittämätön tieto suvauksen kannalta merkitsevistä asioista. Raportin lopuksi toimenpide-ehdotuksena onkin kirjattu, että seurannan ja arvioinnin kannalta hyvänä kehittämishaasteena olisi jäsentää tiedonkeruuta sukupuolinäkökulmasta liikuntapalveluissa.

Onnistuneita esimerkkejä suvauksesta on mm. Salosta ja Vantaalta. Hyvä tietojohtaminen edellyttää, että meillä on tietoa palvelujen käyttäjistä sukupuolen mukaan. Näin kerättyä tietoa voidaan hyödyntää palveluita kohdennettaessa ja kehitettäessä. Samalla lisätään tietoisuutta myös siitä, miten käytettävissä olevat resurssit, kuten raha, tila ja aika jakautuvat sukupuolten välillä.

Suvausta tulee jatkossa käyttää suunnitelmallisesti osana vaikutusten ennakkoarviointia. Suvaus ei ole lisätyö, vaan menetelmä, jonka avulla edistämme tasa-arvoa ja kehitämme päätöksentekoa, toimintaa ja palveluita.