Hallituksen uudessa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapausmallissa on edelleen isoja ongelmia. Kokonaisnäkemys uudistuksen suunnasta ja tavoitteista on kadotettu, kun korjauksia on tehty jälkikäteen.

Esitys sisältää uusia riskejä koskien erikoissairaanhoidon ja päivystysten järjestämistä ja resurssien riittävyyttä.

Kirurgisten toimenpiteiden merkittävä siirtyminen yksityisten terveysyhtiöiden puolelle voi johtaa julkisen sektorin lääkäripulaan ja siten nykyisin hyvin toimivan päivystysjärjestelmän vaarantumiseen.

Samalla julkisen erikoissairaanhoidon rinnalle tuleva yksityinen erikoissairaanhoito uhkaa syödä niukat taloudelliset resurssit.

Mallin keskeisiä riskejä ja ongelmia ovat palvelukokonaisuuden pirstoutuminen, palvelujen järjestäjän eli maakunnan ohjausmahdollisuuksien heikkous, kustannusten hallinnan vaikeus ja päällekkäisyyksien syntyminen palvelujärjestelmään.

Hallituksen kaavailemasta valinnanvapausmallista on välttämätöntä luopua, mikäli haluamme saada toimivat hoitoketjut, hallittavat kustannukset ja kaikille tasa-arvoiset palvelut.

Sote-uudistuksen ydinajatus on järjestämisvastuun kokoaminen riittävän vahvoille toimijoille, tässä mallissa maakunnille.

Maakunnalla on vahva kannuste järjestää oikea-aikaista ja vaikuttavaa hoitoa. Olennaista on, että kaikki rahoitus kulkee yhden ja saman palveluiden järjestäjän kautta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen kunnilta maakunnille on valtava muutos, vaikka markkinaperusteinen valinnanvapaus jätettäisiinkin siitä pois.

Uudistuksessa onnistuminen edellyttää, että koko henkilöstö saadaan muutokseen täysillä mukaan. Henkilöstön kannalta on välttämätöntä saada sote-ratkaisun linjat selviksi nopeasti.

Yhtenäiset hoitoketjut, toimiva palveluverkko ja viisas uuden teknologian hyödyntäminen ehkäisevät kustannusten kasvua parhaiten. Ongelmien ennaltaehkäisy on kuitenkin paras säästökeino.

Maakuntamallissa suuri osa ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä, kuten vastuu liikuntamahdollisuuksista, kevyen liikenteen väylistä, koulutuksesta ja kulttuurityöstä, jää kuntiin.

Maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön onkin oltava tiivistä ja uusien toiminnallisten yhdyspintojen mahdollisimman selkeät.

Vuosikausia jatkunut epävarmuus ja keskustelu valinnanvapauden tuomasta uhkasta julkisille palveluille on hämmentävää.

Kyse on kuitenkin ihmisille merkittävistä ja usein elintärkeistä palveluista ja niiden tulevaisuudesta.

Sote-uudistuksen päälinjat on ratkaistava kestävästi. Ihmisten terveydellä ei pidä politikoida.

Touko Aalto

kansanedustaja (vihr.)

Meri Lumela

Keski-Suomen Vihreiden pj.