Keski-Suomen maakuntahallitus päätti 14.10.2016 esittää maakuntakaavasta poistettavaksi sekä turvetuotantoalueet ja turvetuotantoon soveltuvat alueet että luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät suoalueet, arvokkaat geologiset muodostumat ja maa-ainesten ottoalueet sekä kaikki toteutumattomat luonnonsuojelualuevaraukset. Kaavaan merkittäisiin jatkossa luonnonsuojelualueiksi vain jo toteutetut ja valtakunnalliset ja ohjelmien suojelukohteet.

Maakuntahallituksen päätös kyseenalaistaa maakuntakaavan merkityksen alueidenkäytön maakuntatasoisena ohjaajana. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista maakunnalliset ja seudulliset alueiden käyttöön liittyvät kysymykset. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että maakuntakaavoituksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön sekä maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Koko maakunnan tasoisia kokonaisuuksia ei voi jättää yksittäisten kuntien hajanaisen kaavoituksen varaan.

Lainvoimaisten luonnonsuojelukohteiden poisto kaavasta ei ole maakuntakaavan sisältötavoitteiden mukaista eikä eri alueidenkäytön yhteensovittamista – päinvastoin. Keski-Suomen Vihreät ei hyväksy suojelukohteiden jättämistä pois maakuntakaavasta, vaan ne tulee palauttaa kaavaan asianmukaisin kaavamerkinnöin ja -määräyksin, joilla turvataan niiden arvojen säilyminen. Jos maakuntakaavassa halutaan painottaa strategisuutta, tulee siihen ottaa mukaan myös luonnonarvokeskittymät muiden kehittämisalueiden ohella.

Tärkein luonnonsuojelualueiden toteutuskeino on luonnonsuojelulaki. Lähes poikkeuksetta alueiden suojelu toteutetaan tällöin vapaaehtoisin keinoin korvausta vastaan. Vapaaehtoisuuteen perustuvan metsiensuojeluohjelma Metson rahoituksen turvaaminen on arvokysymys. Vihreät ovat vaihtoehtoisessa budjetissaan esittäneet Metso-ohjelman rahoituksen palauttamista. Suomalaisen luonnon säilyminen monimuotoisena on meidän kaikkien yhteinen etu.

 

Meri Lumela

Keski-Suomen Vihreät, puheenjohtaja

 

Ilona Helle

FM, biologi

Jyväskylän Vihreät