Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2026

Tavoitteellinen elinympäristömme suunnittelu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on tärkeää ihmisen ja ympäristön, mutta myös talouden näkökulmasta. Ympäristön ja hyvinvoinnin yhteys on kiistaton, eikä siksi ole yhdentekevää millä periaatteilla kotikaupunkiamme kehitetään.

KymppiR 2016 –ohjelma sisältää runsaasti hyviä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Täydennysrakentaminen ja rakentaminen olemassa olevan infrastruktuurin yhteyteen ovat viisaita valintoja paitsi ympäristön, niin myös kuntatalouden ja kunnan tehtävien näkökulmasta tarkasteltuna. Niukka talous edellyttää innovatiivisia ratkaisuja palveluiden järjestämiseksi. Paluuta entisen kaltaisiin palveluverkkoihin on turha haikailla. Niiden sijaan uudet toimintatavat, eheä yhdyskuntarakenne, toimiva joukkoliikenne ja hyvät kevyen liikenteen väylät mahdollistavat palveluiden saavutettavuuden sekä asumisen, työssäkäynnin ja harrastamisen ilman oman auton omistamisen pakkoa. Linjauksia tähän suuntaan on tehty jo mm. hiljan hyväksytyssä pyöräilyohjelmassa, jossa vuoden 2016 pyöräilykaupunki, Jyväskylä, on asettanut tavoitteeksi pyöräilyn kulkutapaosuuden mittavan kasvattamisen.

Ohjelmassa huomioidaan erilaiset asumisen tarpeet ja toiveet ja sillä varmistetaan riittävä ja alueellisesti monipuolinen asumisen tonttitarjonta ja asumisvision toteuttaminen.

KymppiR2017-ohjelman keskiössä on asuminen seudullisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Ohjelmassa myös tarkoitus analysoida ikääntyvien ihmisten Jyväskylän sisäistä muuttoliikettä ja tutkia, miten väestön ikääntymisen vaikutukset tulee huomioida maankäytön toteutuksessa. Asumisen ja liikkumisen esteettömyydellä on merkittävä vaikutus ihmisten ja erityisesti ikääntyvien ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ulkona liikkuminen on kaiken ikäisille hyvinvoinnin kulmakivi, jolla on fyysisiä ja psyykkisiä terveysvaikutuksia ja selkeä yhteys elämänlaatuun.

Uudisrakentamisen suunnittelun rinnalla onkin pidettävä huolta viher- ja virkistysalueiden määrästä, laadusta ja sijainnista. Jyväskylässä ”Kehä Vihreä” ja ”Kehä Sininen” täydentävät kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta näiltä osin. Puistot, rannat ja viheralueet ovat merkittäviä lähiliikuntapaikkoja, joiden merkitystä hyvinvoinnille ja kansanterveydelle ei sovi unohtaa. Tutkitusti tiedetään, että jo 20 minuuttia metsässä laskee verenpainetta.

Hyvä kaupunkisuunnittelu ja sitä tukeva päätöksenteko edellyttää kykyä nähdä lähelle, mutta katsoa kauas. On osattava ennakoida, mutta myös uskallettava visioida. Rantaväylän kehittämisen vaihtoehtojen esittely ja siitä virinnyt keskustelu on hyvä esimerkki osallistavasta valmistelusta. Parhaimmillaan toimintatapa synnyttää uusia avauksia siitä millaisen elinympäristön kotikaupunkimme tarjoaa jyväskyläläisille vaikkapa vuonna 2050.

Vihreä ryhmä kiittää kaupunkisuunnittelua hyvästä ohjelmasta.

Valtuustopuhe 30.5.2016