Naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu monilla mittareilla tarkasteltuna Suomessa ja muissa Pohjoismaissa parhaiten maailmassa. Tästä huolimatta tehtävää riittää erityisesti työelämän palkkatasa-arvon saavuttamisessa. Vihreiden Naisten tavoite on sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Suomessa on vuosien mittaan laadittu runsaasti erilaisia ohjelmia sukupuolten välisen palkkatasa-arvon edistämiseksi. Euroopan komissio on antanut EU:n jäsenvaltioille suosituksen lisätä palkkauksen läpinäkyvyyttä. Komissio edellyttää Suomen raportoivan vuoden 2015 loppuun mennessä, mihin toimiin täällä on suositusten pohjalta ryhdytty. Palkkauksen läpinäkyvyys auttaa tunnistamaan sukupuolten eriarvoisen kohtelun ja syrjinnän työelämässä. Tasa-arvoinen palkkaus myös edistäisi miesten hakeutumista naisvaltaisille aloille.

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisessä samapalkkaisuusohjelmassa tavoitteeksi asetettiin sukupuolten välisten palkkaerojen kaventuminen 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Yhteisistä sopimuksista ja tavoitteista huolimatta palkkatasa-arvon toteutuminen on edennyt kovin hitaasti. Naisten osuus koulutetusta työvoimasta on kasvanut, mutta koulutus ei edelleenkään näy riittävästi palkassa. Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1% miesten palkasta. Tästä palkkaerosta noin puolet selittyy miesten ja naisten työskentelystä sukupuolen mukaan jakaantuneilla aloilla ja tehtävissä, mutta naisille maksetaan keskimäärin 10% heikompaa palkkaa kuin miehille myös silloin kun naiset työskentelevät samalla koulutustaustalla, toimialoilla ja tehtävissä.

Naisten ja miesten keskinäisen palkkatasa-arvon toteutumista voidaan vauhdittaa tasa-arvoisella henkilöstöpolitiikalla ja läpinäkyvällä palkkauksella sekä helpottamalla perhe- ja työelämän yhteen sovittamista. Yksi esimerkki työelämän naisia syrjivistä rakenteista on äitiysvapaan kustannusten kohdentuminen vain äitien työnantajille. Epäkohdan korjaamiseksi Vihreät Naiset vaativat, että vanhemmuuden kustannukset jaetaan kaikkien työnantajien kesken.

Vihreiden ehdottama perustulomalli edistäisi osaltaan tasa-arvoa ja parantaisi monien perheellisten naisten taloudellista asemaa. Henkilökohtainen, tasoltaan nykyistä kotihoidontukea suurempi perustulo mahdollistaisi myös nykyistä useammin isän jäämisen kotiin hoitamaan lasta. Nyt lähes 95% kaikesta kotihoidontuesta maksetaan äideille, mikä taas omalta osaltaan vaikeuttaa naisten etenemistä työelämässä ja todentuu myöhemmin naisten miehiä pienempinä eläkkeinä.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus kaikilla elämän osa-alueilla ovat edellytys yhteiskunnan myönteiselle kehitykselle. Sukupuolten välisten palkkaerojen poistaminen on kiinni ennen kaikkea poliittisesta tahdosta.

Meri Lumela, puheenjohtaja

Keski-Suomen Vihreät Naiset