Jyväskylän kaupungin talousarviosta 2019

Vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu suotuisassa talouden noususuhdanteessa. Hyvä tilanne näkyy Jyväskylässä mm. taloudellisena toimeliaisuutena ja vähentyneenä työttömyytenä. Kasvava väkiluku, uudet ja toimintaansa laajentavat yritykset ja lisääntyvät työpaikat tuovat ja luovat elinvoimaa. Samalla kasvavat kuitenkin myös investointi- ja palvelutarpeet. Lasten ja nuorten palvelutarpeen kasvun ohella erityisesti väestön ikääntyminen ja sen myötä hoito- ja hoivamenojen kasvu luo paineita talouteen. Lue lisää

Turve kuuluu suolle

Turvetuotanto ja turvemaiden ojittaminen huuhtovat valuma-alueella veteen kiintoainesta, humusta ja raskasmetalleja, kuten elohopeaa. Sameutunut ja liettynyt järvivesi sotkee veneet ja kalanpyydykset, eikä houkuttele uimaan. Turvetuotannon seurauksena vesistöjen arvo kalavesinä, mökkirantoina ja matkailukohteina heikentyy. Vaikka päästöt lopetetaan, on pilattujen vesistöjen puhdistuminen hidasta.

Turvetuotanto tuhoaa soiden ekosysteemin ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta luonnontilaisen suon jopa monta metriä paksu turvekerros on merkittävä hiilivarasto. Tuo hiilivarastot olisi syytä pitää suossa, ei vapauttaa ilmakehään. Lue lisää

Tehdään suomalaisesta koulutuksesta jälleen maailman paras

Suomi elää osaamisesta tänään ja vielä vahvemmin tulevaisuudessa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa hyvää koulutusta arvostetaan ja osaajista kilpaillaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Sen sijaan, että vahvistaisimme osaamista ja siten kilpailukykyämme, on maamme hallitus leikannut tällä kaudella koulutuksen rahoituksesta noin 900 miljoonaa euroa.

Koulutuksesta säästäminen kohtelee erityisen kaltoin toisen asteen opiskelijoita. Hallitus on leikannut muutamassa vuodessa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta noin neljänneksen ja lukioilta runsaan kymmenyksen.

Lue lisää

Tarvitaan rohkeutta uudistaa ja uudistua

Jyväskylä kaupunkiseutuineen on yksi Suomen nopeimmin kasvavista alueista. Väestön kasvu, työttömyyden väheneminen ja vireä elinkeinoelämä tukevat myönteistä kehitystä edelleen. Talouden nousukausi ja edellisellä valtuustokaudella tehdyt talouden tervehdyttämistoimenpiteet mahdollistivat sen, että moniin muihin kaupunkeihin verrattuna olemme taloudellisesti vakaalla pohjalla tulevan vuoden talousarviota laadittaessa.

Kasvavan kaupungin haasteisiin kuuluvat jatkuvat ja osin mittavatkin investoinnit sekä palvelutarpeen kasvu. Tämä näkyy lasten ja nuorten ja myös ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvuna. Valitettavasti kasvavassa kaupungissa näkyvät myös ajan ikävät ilmiöt, kuten perheiden vaikeudet, päihteet, yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat. Yhteistä näille kaikille edellä mainituille on se, että apu on sitä vaikuttavampaa, mitä varhaisemmin sitä annetaan ja pulmiin tartutaan. Lue lisää

Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire

Heinäkuun 2018 keskilämpötila, 19,6 astetta, oli Suomen yli satavuotisen mittaushistorian korkein. Muuallakin Euroopassa kulunut kesä on ollut poikkeuksellisen helteinen.

Vuodet eivät ole veljeksiä, ja Suomenkin säässä esiintyy kylmempiä ja lämpimämpiä kausia. Ilmatieteen laitoksen tilastoissa näkyy kuitenkin selvästi, että lämpimät kaudet yleistyvät ja kylmät harvinaistuvat. Lue lisää

Sukupuolivaikutusten arviointi antaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi

Keväällä 2016 Jyväskylässä tehtiin päätös ottaa käyttöön systemaattinen ja aiempaa laaja-alaisempi vaikutusten ennakkoarviointi valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Ennakkoarvioinnilla voidaan hahmottaa päätöksistä aiheutuvia mahdollisia seurauksia ja siten ehkäistä ei-toivottuja vaikutuksia etukäteen. Parhaimmillaan vaikutusten ennakkoarviointi tuottaa erilaisia etenemisvaihtoehtoja, joista voidaan valita kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Esimerkiksi lasten iltapäivätoimintamaksujen lapsivaikutuksista tehty selvitys tuotti useita eri vaihtoehtoja pohdittavaksi. Tuore Evaus on varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden palauttamiseen liittyvä lapsivaikutusten arviointi, jota sivistyslautakunta käsitteli viime viikolla. Lue lisää

Kuulumisia koulunmäeltä

”Kevät keikkuen tulepi”, sanoo sananlasku Elias Lönnrotin kokoamassa teoksessa vuodelta 1842. Tänä vuonna on talvi pitänyt kevättä tiukasti otteessaan ja aurinkoisista päivistä huolimatta odottaa luonto vielä lämpöä herätäkseen. Itselleni on tullut tavaksi pitää kirjaa talven hiihtomatkoista. Kun niin usein on harmiteltu lyhyeksi jäänyttä talviliikuntakautta, voidaan menneestä talvesta kirjata koulussakin muistiin yllin kyllin laturetkiä, lumikenkäilyä, jääpelejä ja olipa meillä rusettiluisteluakin.

Kuluva lukuvuosi on viimeistä kuukautta vaille valmis. Suomi 100 -vuotta juhlallisuudet olivat iso osa syksyä, arkea ja juhlaa. Itsenäisyyden juhlavuoden teema, ”Yhdessä,” ei kuitenkaan päättynyt vuoden vaihtumiseen, vaan yhdessä eläminen, kasvaminen ja oppiminen on keskeinen ja kantava teema koulun toiminnassa sekä kodin ja koulun yhteistyössä. Esimerkkinä yhdessä tekemisestä ovat koulumme kaikki oppilaat käyneet lukuvuoden mittaan ilahduttamassa Telkänpesän asukkaita. Ohjelman harjoittelu ja halu tuottaa iloa ja hyvää mieltä on antanut varmasti paljon puolin jos toisinkin. Näin opimme uusia asioita, harjaannumme taidoissa ja hioudumme ihmisinä vuorovaikutuksessa toinen toistemme kanssa. Lue lisää

Maakuntauudistus ei saa vaarantaa ympäristöhallintoa

Tuleva maakuntauudistus vaarantaa ympäristöhallinnon resurssit ja on ristiriidassa perustuslain ympäristöperusoikeussäännöksen kanssa. Uudistuksen varjolla nykyinen hallitus on heikentämässä kaavoituksen ja ympäristölupapäätösten laillisuusvalvontaa.

Maakuntauudistuksessa valtion ympäristöhallinto on tarkoitus siirtää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ely) ja Aluehallintovirastoista (avi) osin uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova) ja osin maakuntiin. Lue lisää

Ikääntyminen on osa ihmisen elämänkaarta

Väestö Suomessa vanhenee vauhdilla. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2050 joka neljäs suomalainen on täyttänyt 65 vuotta. 80 vuotta täyttäneiden osuus kaksinkertaistuu nykyisestä. Ilmiöön on kaksi syytä: elämme pidempään ja lapsia syntyy liian vähän.

Ikääntyminen on osa ihmisen elämänkaarta. Tavalla tai toisella ikääntyminen tuo mukanaan asioita, jotka rajoittavat toimintakykyämme. Sen ylläpitäminen mahdollisimman pitkään on ihmisen itsensä ja yhteiskunnan yhteinen etu. Lue lisää

Eläinten hyvä kohtelu on velvollisuutemme

Maa- ja metsätalousministeriössä pitkään valmistelussa ollut laki eläinten hyvinvoinnista on parhaillaan lausuntokierroksella ja tulossa kevään aikana päätettäväksi eduskuntaan. Kaksikymmentä vuotta sitten tehty eläinsuojelulaki on vanhentunut, mutta olemmeko saamassa sen tilalle nykyvaatimukset täyttävän lain vai huonon kompromissin? Lue lisää