Eläinten hyvä kohtelu on velvollisuutemme

Maa- ja metsätalousministeriössä pitkään valmistelussa ollut laki eläinten hyvinvoinnista on parhaillaan lausuntokierroksella ja tulossa kevään aikana päätettäväksi eduskuntaan. Kaksikymmentä vuotta sitten tehty eläinsuojelulaki on vanhentunut, mutta olemmeko saamassa sen tilalle nykyvaatimukset täyttävän lain vai huonon kompromissin? Lue lisää

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät juhlavieraat

Tänään Suomi täyttää sata vuotta. Kirjallisuus ja kuvataide synnyttivät kansallisuusaatteen, joka siivitti itsenäisyysajatusta läpi vuosikymmenten. Oman kielen kasvava arvostus ja koko kansan sivistämisajatus tukivat omalta osaltaan maamme itsenäisyyspyrkimyksiä.

Itsenäinen Suomi syntyi suurella tahdonvoimalla ja sisulla. Itsenäisyyden ajan sodat vaativat kansalta valtavia ponnistuksia ja uhrauksia. Sitkeyttä ja uskoa tulevaisuuteen tarvittiin sotien jälkeen maamme jälleenrakentamisessa. Tänään yhteinen juhlamme on iloa satavuotiaasta kotimaastamme ja samalla syvä kiitollisuuden osoitus niille sukupolville, jotka tekivät meille mahdolliseksi elämän itsenäisessä Suomessa. Lue lisää

Juhlapuhe, Halssilan koulun itsenäisyyspäivän juhla 30.11.2017

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017

Itsenäisyys on Suomelle ja meille suomalaisille hyvin tärkeä asia. Itsenäisyys merkitsee muun muassa sitä, että meillä on oma kieli ja oma presidentti ja että Suomi saa päättää pitkälti omista asioistaan.

Suomi ei ole aina ollut itsenäinen. Ensin Suomi oli osa Ruotsia ja sitten osa Venäjää yli sadan vuoden ajan. Itsenäisyyden ajan ensimmäiset vuodet olivat vaikeita meille suomalaisille. Sittemmin kaksi sotaa vaati kovia ponnistuksia kaikilta. Sodat ja niiden jälkeinen jälleenrakentaminen yhdistivät meidät kansaksi, joka osaa ja haluaa rakentaa Suomea yhdessä. Tänä päivänä muistamme kiitollisina niitä sukupolvia, jotka tekivät meille mahdolliseksi elämän itsenäisessä ja vapaassa kotimaassa. Lue lisää

Talousarviosta 2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana voin hyvillä mielin todeta, että tämän valtuustokauden ensimmäistä talousarviota on tehty tavoitteellisesti ja varsin yksituumaisesti. Prosessia on sujuvoittanut se, että talousarviota on valmisteltu edellisiin vuosiin nähden suotuisassa talouden noususuhdanteessa. Jyväskylässä kasvava väkiluku, uudet ja toimintaansa laajentavat yritykset ja lisääntyvät työpaikat tuovat ja luovat elinvoimaa. Samalla kasvavat toki myös investointi- ja palvelutarpeet, joihin vastaaminen edellyttää lisärahoitusta. Kuntatalouden parantunut tilanne on onneksemme antanut liikkumavaraa ja mahdollistanut toimialojen käyttötalousmenojen kasvun tulevan vuoden talousarviossa. Jo kaupunginjohtajan lokakuussa antama talousarvioesitys oli nettomenoiltaan 10,3 miljoonaa euroa väljempi, kuin alkukesästä toimialoille annettu valmistelukehys. Lue lisää

Soten markkinamallista on luovuttava

Hallituksen uudessa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapausmallissa on edelleen isoja ongelmia. Kokonaisnäkemys uudistuksen suunnasta ja tavoitteista on kadotettu, kun korjauksia on tehty jälkikäteen.

Esitys sisältää uusia riskejä koskien erikoissairaanhoidon ja päivystysten järjestämistä ja resurssien riittävyyttä.

Kirurgisten toimenpiteiden merkittävä siirtyminen yksityisten terveysyhtiöiden puolelle voi johtaa julkisen sektorin lääkäripulaan ja siten nykyisin hyvin toimivan päivystysjärjestelmän vaarantumiseen. Lue lisää

Päijänne kansainväliseen biosfäärialueverkostoon

Päijänne tunnetaan ainutlaatuisena ja monimuotoisena luontoympäristönä sekä merkittävänä kulttuurihistoriallisena asuinympäristönä.

Biosfäärialueen tunnuksen saamisen edellytyksenä on kestävän kehityksen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristötutkimuksen ja seurannan kehittäminen. Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on myöntänyt erityisiä kestävän kehityksen biofäärialueita jo 120 eri maahan.

Lue lisää

Turvallinen vanhuus kaikille

Muutos 1990-luvulla käytössä olleesta vanhusten hoitoketjuajattelusta oma asunto-palvelutalo-vanhainkoti-pitkäaikaissairaala on vallankumouksellinen.

Tutkimukset osoittavat iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn kohentuneen parissa vuosikymmenessä huimasti. Vain neljännes kaikista yli 75-vuotiaista tarvitsee erityisiä vanhusten palveluja (kotihoito, palveluasuminen, pitkäaikaishoito).

Vanhusten hoivan ja hoidon rakenteellinen muutos on saanut jatkokseen ikäväestön terveyteen, toimintakykyyn ja vireyteen kohdistuvan kampanjan, jolla tavoitellaan pidempää kotona asumista, hyvää elämänlaatua ja – tietysti – pienempiä kustannuksia yhteiskunnalle. Lue lisää

Hyvinvointi on jokaisen lapsen oikeus

Hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat koko Suomessa. Erot hyvinvoinnissa alkavat näkyä usein jo elämän varhaisina vuosina. Erityistä huolta herättää se, että myös meillä Suomessa huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle.

Arjen pienistä vaikeuksista kasvaa liian usein suuria ja vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Vielä 1980-luvulla terveydenhoitajat tekivät kotikäyntejä uuden vauvaperheen luokse ja lapsiperhe sai tarvittaessa kodinhoitajan auttamaan ja neuvomaan kotiaskareissa. Lue lisää

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on kansainvälisesti tunnustettu suomalainen palvelu, jolla on tärkeä työvoima-, perhe- ja koulutuspoliittinen merkitys. Subjektiivinen, kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus on turvannut perheille ko palvelun erilaisissa elämäntilanteissa sekä varmistanut lasten yhdenvertaisen … Lue lisää

Sukupuolivaikutusten arviointi Jyväskylän kaupungin päätöksenteon tueksi

Tasa-arvolain 4§ mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää eri sukupuolien välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa … Lue lisää